Yhdistyksen säännöt

Keravan Vihreät ry
SÄÄNNÖT
päivitetty 11.4.2013 vuosikokouksessa

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 

Yhdistyksen nimi on Keravan Vihreät ry ja sen kotipaikka on Kerava.

 

2. Tarkoitus ja toiminta 

Yhdistyksen tarkoituksena on:

 1. edistää toiminnallaan vihreitä arvoja: luonnon- ja ympäristönsuojelua, kestävää kehitystä, yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta, tasa-arvoa ja suvaitsevaisuutta.
 2. yhdistää vihreän arvomaailman omaavia toimialueensa asukkaita.
 3. edistää kansalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia oman elinympäristönsä kehittämiseen.
 4. edistää avoimuutta päätöksenteossa ja tiedottamisessa.

 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

 1. on Vihreä liitto rp:n (jatkossa puolue) ja Uudenmaan Vihreät ry:n (jatkossa piirijärjestö) jäsenyhdistys.
 2. asettaa ehdokkaita kunnallisiin, valtiollisiin ja seudullisiin vaaleihin.
 3. vastaa puolueen kunnallisvaalikampanjasta toimialueellaan.
 4. tekee aloitteita ja kannanottoja.
 5. harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa.
 6. järjestää keskustelu-, koulutus- ja kulttuuritilaisuuksia sekä
 7. järjestää muuta vastaavaa tarkoitustaan edistävää toimintaa.

 

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi:

 1. ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja.
 2. omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.
 3. järjestää luvan saatuaan rahankeräyksiä ja arpajaisia sekä
 4. harjoittaa sellaista elinkeinoa tai ansiotoimintaa, joka muutoin välittömästi liittyy yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseen tai jota on pidettävä taloudellisesti vähäarvoisena.

3. Jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä 15 vuotta täyttänyt henkilö, joka on Suomen kansalainen tai ulkomaalainen, jolla on kotipaikka Suomessa.

Yhdistyksen jäsen ei voi olla jäsenenä muussa puolueessa tai johonkin muuhun puolueeseen kuuluvassa yhdistyksessä. Jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus.

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle, sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen:

 • ei täytä laissa tai näissä säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.
 • on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai puoluetta.
 • asettuu toisen puolueen ehdokkaaksi vaaleissa tai siirtyy toisen poliittisen ryhmän edustajaksi kunnallisessa, maakunnallisessa tai valtakunnallisessa luottamustoimessa.
 • on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta kahtena perättäisenä vuotena.

 

5. Jäsenmaksut

Yhdistyksen jäsen maksaa vuosittain jäsenmaksun, jota kutsutaan näissä säännöissä perusjäsenmaksuksi. Vähävaraisilta jäseniltä perittävää alennettua jäsenmaksua kutsutaan alennetuksi jäsenmaksuksi.

Perusjäsenmaksuun ja alennettuun jäsenmaksuun sisältyy sekä jäsenen jäsenmaksu yhdistykselle että yhdistyksen jäsenmaksu puolueelle kyseisestä jäsenestä. Puolueen puoluekokous päättää vuosittain perusjäsenmaksun ja alennetun jäsenmaksun suuruuden sekä perusjäsenmaksun ja alennetun jäsenmaksun jakautumisesta yhdistykselle ja puolueelle tuleviin jäsenmaksuosuuksiin.

Puolue hoitaa jäsenmaksujen perinnän yhdistyksen jäseniltä ja tilittää yhdistykselle kuuluvat jäsenmaksuosuudet yhdistykselle.

Puolue ja piirijärjestö voivat käyttää yhdistyksen jäsenluettelon tietoja jäsenmaksuperintään ja muihin jäsenyyteen liittyvien asioiden hoitamiseen sekä viestintään.

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja vähintään kolme ja enintään kuusi varsinaista jäsentä (3-6) sekä kolme (3) varajäsentä.

Hallituksen toimikausi alkaa vuosikokouksesta ja päättyy seuraavaan vuosikokoukseen.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin ja taloudenhoitajan.

Hallituksen kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun yli puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä.  Hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen kokouksiin voivat osallistua ilman äänioikeutta hallituksen tapauskohtaisen harkinnan perusteella kaikki yhdistyksen jäsenet ja jäsenyyttä harkitsevat.

 

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat joko puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.

 

8. Tilikausi ja toiminnantarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen toimintakertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan tulee luovuttaa toiminnantarkastuskertomus hallitukselle viimeistään viikko ennen vuosikokousta.

 

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain yhden varsinaisen kokouksen, jossa käsitellään yhdistyksen sääntömääräiset asiat. Vuosikokous pidetään helmi-huhtikuussa hallituksen määräämänä päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kahdenkymmenen (20) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa jokaisella jäsenellä on yksi ääni.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

 10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on lähetettävä jäsenille vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta joko kirjepostina tai sähköpostitse jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen.

Kokouskutsussa on mainittava, mikäli kokouksessa käsitellään hallituksen jäsenen valitsemista tai erottamista, tilinpäätöksen vahvistamista, vastuuvapauden myöntämistä, toiminnantarkastajan valitsemista tai erottamista, yhdistyksen sääntöjen muuttamista, yhdistyksen purkamista tai muuta yhdistyslain 23 §:ssä mainittua asiaa.

 

11. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
 3. Todetaan läsnäolijat
 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 6. Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
 7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio
 9. Valitaan hallituksen puheenjohtaja
 10. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä (3-6) sekä valitaan jäsenet ja varajäsenet (3)
 11. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
 12. Valitaan yhdistyksen äänivaltaiset edustajat puoluekokoukseen ja päätetään yhdistyksen ehdokkaiden esittämisestä puoluekokouksessa päätettäviin luottamustehtäviin
 13. Tarvittaessa päätetään ehdokkaiden asettamisesta kunnallisvaaleihin tai ehdokkaiden nimeämisestä piirijärjestössä tapahtuvaan eduskuntavaalien ehdokasasetteluun
 14. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

 

Yhdistyksen kokous voi tapauskohtaisesti päättää siirtää kohtien 12 ja 13 päätösvaltaa yhdistyksen hallitukselle.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokoukseen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

 

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään sen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi menetellään varojen suhteen samoin kuin yhdistyksen purkautuessa.