Keravan vihreiden tavoitteet

English

HUOMENNA KERAVA ON VIHREÄ

– Keravan Vihreiden tavoitteet

 • Suojellaan lähiluontoa ja sen monimuotoisuutta.

 • Luodaan kestävää elämäntapaa.

 • Otetaan kuntalaiset ja yrittäjät mukaan päätöksentekoon.

 • Huolehditaan kuntatalouden kestävyydestä ja edistetään työllisyyttä.

 • Taataan kaikille oikeus laadukkaaseen varhaiskasvatukseen ja koulutukseen.

 • Lisätään ympäristökasvatusta ja ulkona oppimista.

 • Ymmärretään kulttuurin merkitys hyvinvoinnille.

 • Turvataan sosiaali-, terveys- ja hyvinvointipalvelujen toimivuus.

 • Torjutaan köyhyyden ja syrjäytymisen ylisukupolvista peritymistä.

   

Miten sen teemme?

Suojellaan lähiluontoa ja sen monimuotoisuutta.

 • Pidetään huolta lähimetsistämme ja viheralueistamme. Rakentamisen alle jäävien puistojen tilalle tulee esittää korvaava puisto. 
 • Huolehditaan vesistöistämme, mm. Keravanjoki, Nissinoja ja Myllypuron meanderilaakso, laatimalla vesiensuojeluohjelma.
 • Ennallistetaan suoalueitamme, mm. Kytömaan suo. Lisätään niittyjä. 
 • Huomioidaan viherkaava kaikessa päätöksenteossa.

Luodaan kestävää elämäntapaa.

 • Kehitetään kiertotaloutta ja resurssiviisautta. Edesautetaan kierrätystä myös pientaloissa. Tuetaan uusia innovaatiota, esim. geotermistä energiantuotantoa ja vertikaalista kaupunkiviljelyä.
 • Vähennetään edelleen fossiilisten polttoaineiden osuutta Keravan Energian tuotannossa.
 • Kehitetään kestävää liikennettä, esim. sähköbusseja lisäämällä ja tukemalla kestävämpää autoilua.
 • Parannetaan kevyen liikenteen väyliä, myös yhteistyössä lähikuntien kanssa. 
 • Lisätään kasvisruoan osuutta kouluissa ja muissa kaupungin ruokapalveluissa.

Otetaan kuntalaiset ja yrittäjät mukaan päätöksentekoon. 

 • Kuullaan kuntalaisia ja yrittäjiä heitä koskevissa asioissa ja Keravan kaupungin kehittämisessä. 
 • Tiedotetaan avoimesti lähiympäristöön ja arkeen vaikuttavista asioista ja tuodaan esiin vaikutusmahdollisuuksia.

Huolehditaan kuntatalouden kestävyydestä ja edistetään työllisyyttä.

 • Pidetään Kerava houkuttelevana asuinpaikkana, jossa ihmiset viihtyvät ja arki sujuu. Turvataan peruspalvelujen taso ja laatu. 
 • Tuetaan yrittäjyyttä sujuvilla kaavoitusprosesseilla.
 • Parannetaan keravalaisten mahdollisuuksia työllistyä. Turvataan Keravalle oma asiointipiste osana Vantaan kanssa tehtävää työllisyyskokeilua.
 • Toteutetaan kunnan hankinnat ekologisesti ja eettisesti sekä niin, että myös pienillä, paikallisilla yrityksillä on mahdollisuus päästä osallistumaan tarjouskilpailuun.
 • Tuetaan maahanmuuttajien kotouttamista ja työllistymismahdollisuuksia.

Taataan kaikille oikeus laadukkaaseen varhaiskasvatukseen ja koulutukseen.

 • Huolehditaan koulutetun henkilöstön saatavuudesta ja pysyvyydestä. 
 • Säilytetään ryhmä- ja luokkakoot riittävän pieninä.
 • Turvataan varhaiskasvatukseen ja kouluihin riittävästi tukihenkilöstöä ja matalan kynnyksen palveluja. Jokaisella lapsella on oikeus oppia, myös tehostetun tai erityisen tuen tarvitsijoilla.
 • Nollatoleranssi kiusaamiseen. Ennaltaehkäistään ja puututaan siihen heti. Järjestetään henkilöstölle tarvittavaa koulutusta. 
 • Ennaltaehkäistään ja puututaan välittömästi rasismiin ja kaikkeen syrjintään. Huomioidaan sukupuolten moninaisuus.
 • Kehitetään koulujen kerhotoimintaa, joka tuo kaikille lapsille mahdollisuuden harrastukseen.
 • Varmistetaan koulu- ja päiväkotirakennusten turvallisuus ja terveys riittävillä korjauksilla ja kunnossapidolla.

Lisätään ympäristökasvatusta ja ulkona oppimista.

 • Turvataan päiväkotien ja koulujen lähelle metsäalueita luonto-opetuskohteiksi. Monipuoliset pihat ja luontoympäristöt tukevat lasten luontosuhdetta ja terveyttä, mutta myös luovuutta, mielikuvitusta ja itse tekemistä.
 • Lisätään metsiin nuotiopaikkoja koululaisten ja kaikkien kuntalaisten iloksi.
 • Mahdollistetaan luontoon pääsy kaikille – muokataan jokin luontokohde esteettömäksi.
 • Järjestetään henkilöstölle koulutusta tukemaan luontotoimintaa, ympäristökasvatusta ja ulkona oppimista.

Ymmärretään kulttuurin merkitys hyvinvoinnille. 

 • Varmistetaan monipuolisten kulttuuri- ja kirjastopalvelujen saatavuus. Kulttuuria ja sivistystä vaalimalla luomme hyvinvointia ja investoimme tulevaisuuden toimintakykyyn.
 • Jatketaan kulttuuritoimen digipalvelujen kehittämistä, mm. etäkonsertit.

Turvataan sosiaali-, terveys- ja hyvinvointipalvelujen toimivuus.

 • Varmistetaan Keravalle oma sote-keskus Vantaan-Keravan hyvinvointialueella. Turvataan sote-lähipalvelujen laatu ja saatavuus. Päätöksenteko ei saa karata liian kauas. 
 • Turvataan ikäihmisten elämänlaatu ja ennaltaehkäistään yksinäisyyttä esim. yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa.
 • Huolehditaan ikäihmisten palveluista ja riittävästä palveluasumisesta. Lisätään resursseja kotihoitoon ja ja tuetaan omaishoitajia.
 • Turvataan oikea-aikainen mielenterveys- ja päihdepalvelujen saanti.
 • Kehitetään asiakasohjausta sote-palveluissa. Esim. terveyskeskusmaksujen vapautuksesta tulee saada tietoa nykyistä helpommin. 
 • Pitkällä tähtäimellä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuissa suunnataan kohti maksuttomuutta.

Torjutaan köyhyyden ja syrjäytymisen ylisukupolvista periytymistä.

 • Otetaan käyttöön lapsivaikutusten arviointi kunnan päätöksenteossa.
 • Panostetaan nuorten hyvinvointiin ja nuorisotyön resursseihin. Ehkäistään syrjäytymistä etsivällä nuorisotyöllä ja moniammatillisella yhteistyöllä.
 • Taataan kaikille lapsille mahdollisuus harrastukseen.