Keravan Vihreän valtuustoryhmän yhteinen aloite jätetiin valmisteluun kaupunginvaltuuston kokouksessa 1.2.2021. Aloitteen tekstin on laatinut Säde Evilä.

Kytömaan asuntoalueen rakentaminen on käynnissä ja alueella sijaitsee Kytömaan suo. Luontoselvityksessä vuonna 2014 mainitaan Kytömaan suo vielä varsin hyvin säilyneenä korpirämeenä. Valitettavasti suosta on enää jäljellä vain pieni kaistale. Kytömaan suo ja lähde muodostavat arvokkaan luontokokonaisuuden.

Keravan kaupungin alueella sijaitsee kaksi muutakin suota. Matkoissuo, jonka Tuusulan puoleinen osa on nimennyt luonnonsuojelualueiksi vuonna 2018. Keravan puoleisella osalla on SL suojelumerkintä. Lisäksi on ojitettu Koukkusuo lähellä Keinukalliota. Alueella tavataan mm. teeriä.

Luonnonvarakeskuksen mukaan ekoosysteemien ennallistaminen on noussut kansainvälisesti merkittäväksi keinoksi hillitä luonnon monimuotoisuuden köyhtymistä ja ylläpitää ekosysteemipalveluja. Suomessa metsien ja soiden ennallistaminen on vakiintunut suojelualueiden hoitomenetelmä.

Ennallistamisella tarkoitetaan toimenpiteitä, joiden avulla ihmistoiminnan takia heikentynyt, vahingoittunut tai tuhoutunut ekosysteemi pyritään palauttamaan mahdollisimman lähelle luonnontilaa. Ennallistamisen tavoite on lajien elinympäristöjen ja luontotyyppien laadun parantaminen ja sitä kautta sekä lajien että luontotyyppien uhanalaistumisen hidastaminen ja pysäyttäminen. Tämä on tärkeää etenkin Etelä-Suomessa, missä suurin osa soista on ojitettu.

Vihreä valtuustoryhmä ehdottaa soiden ennallistamisia ja työ tulisi aloittaa Kytömaan suosta.