Keravan Vihreät vastustaa Jokivarteen suunniteltua kivilouhintaa

Keravan Vihreät ry on 8.3.2021 jättänyt Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselle lausunnon:

Destia Oy on laittanut 29.11.2019 Keski-​Uudenmaan ympäristölautakuntaan vireille ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen ympäristölupahakemuksen ja maa-aineslain (555/1981) mukaisen  maa-aineslupahakemuksen. Maa-aineslupaa haetaan kalliokiviaineksen ottamiseen 415 000 m3ktr kokonaisottomäärälle Keravan Jokivarressa tarkoituksena louhia kalliota ja muualta tuodun rakentamisessa syntyneen louheen vastaanottoon. Suunnittelualueen kokonaispinta-ala on 14,93 hehtaaria ja louhinta-alueen pinta-ala 8,9 hehtaaria. Lupa haetaan 10 vuodeksi.

Kyseiselle TP-3 alueelle ei saa kaavamerkinnän mukaan sijoittaa ympäristöä vahingoittavaa teollisuutta, mitä 10 vuotta toimiva louhimo varmasti on.

Me Keravan Vihreät ry emme hyväksy Keravan Jokivarren yleiskaavan vastaista metsäalueen louhintaa tai alueen käyttöä muuhun kuin virkistyskäyttöön.  Alue on suosittua ulkoilu- ja virkistysaluetta, jota hyödyntävät keravalaisten lisäksi vantaalaiset.

TuuDno-2019-2474:   Keravan yleiskaava 2035 (YK6) mukaan kiinteistöön Takala 245-401-8-169 sisältyy laajalta osin kaavamerkinnällä MU oleva alue.  Suunniteltu kivimurskaamo rikkoisi väkivaltaisesti tämän osin retkeilyyn ja ulkoiluun kaavoitetun osuuden. Alue on nykyisellään satojen ihmisten aktiivisessa käytössä.

Destian on perustellut sijaintia myös mm. sillä, että se vähentäisi kuljetuksia rakennustyömaille, mutta samalla suunnitelmissa on tuoda kivirouhetta murskaamolle muualta, joka vie pohjaa pois kuljetusten vähenemisestä.

Kaiken kaikkiaan Suomen mittakaavassa tiiviisti asuttuun Keravaan ei sovi lainkaan hakemuksen kaltaista murskaamoa. Lupaa ei tule myöntää!