Eilisessä kasvatus- ja opetuslautakunnan kokouksessa sain vastauksen aloitteeseeni ”Mielenterveyden ensiapukoulutus opettajille ja opettajille”.

Vastaus oli positiivinen. Se oli todella hyvin valmisteltu, ja ensiapukoulutuksen todettiin olevan sopiva Keravalle.

Vastaus aloitteeseeni:

”Mielenterveys on hyvinvoinnin tila, jossa ihminen pystyy näkemään omat kykynsä ja selviytymään elämään kuuluvissa haasteissa sekä työskentelemään ja ottamaan osaa yhteisöntä toimintaan. (WHO 2013)

Mielenterveyteen kuuluva osaaminen voi olla esimerkiksi tunne- ja tietoisuustaitoja, elämänhallintataitoja sekä vuorovaikutus- ja ongelmanratkaisutaitoja. Mielenterveystaitoja on hyödyllistä ja palkitsevaa kehittää.

Mielenterveyttä suojaavat monet ulkoiset ja sisäiset tekijät. Niiden kehittämisestä on hyötyä sekä oppilaille että opettajille. Opettajien rooli mielenterveyden tukemisessa on toisaalta omasta mielenterveydestä huolehtiminen ja toistaalta oppilaan mielenterveystaitojen ylläpitäminen.

Hyvinvoivat opettajat käyttävät työaikaansa tehokkaammin, sairastavat vähemmän ja keksivät useammin luovia ratkaisuja ja uusia toimintatapoja. Mielenterveyden edistäminen vahvistaa tutkitusti työntekijöiden ja työyhteisöjen hyvinvointia, toimintakykyä ja taloudellista menestystä.

Mielenterveyden ensiapukoulutus, Nuoren mielen ensiapu®, tavoitteena on ehkäistä lasten ja nuorten mielenterveysongelmia, parantaa niiden varhaista tunnistamista, vahvistaa aikuisten valmiuksia ottaa puheeksi mielenterveyteen liittyviä kysymyksiä lasten ja nuorten, heidän vanhempien sekä huoltajien kanssa sekä tarjota tukea ja apua.

Koulutuksessa tutustutaan ilmiöihin ja arjen haasteisiin, jotka vaikuttavat lasten ja nuorten mielen hyvinvointiin. Tällaisia arjen ilmiöitä ovat esimerkiksi netin käyttö, pelaaminen, koulukiusaaminen ja univaikeudet. Koulutuksen tavoitteena on lisäksi antaa tietoa ja perehdyttää lasten ja nuorten tavallisimpiin mielenterveyden häiriöihin ja ongelmiin (mm. masennus, ahdistuneisuushäiriöt, käytöshäiriöt ja itsetuhoisuus). Koulutuksessa pohditaan tapoja, joilla lasten ja nuorten mielenterveyttä voidaan vahvistaa sekä keinoja joiden avulla voidaan ehkäistä ongelmia.

Nuoren mielen ensiapu® -koulutus sisältää seitsemän tuntia opetusta ja seitsemän tunnin verran verkossa suoritettavia tehtäviä. Yhteensä aikaa kurssin suorittamiseen kuluu noin 14 tuntia. Koulutusta tarjoaa Mieli – Suomen Mielenterveys ry.

Keravalaiset opettajat voidaan kouluttaa Nuoren mielen ensiapu® -koulutuksessa. Opettajakunnan koulutukseen voitaisi käyttää esimerkiksi opettajien virkaehtosopimuksen (OVTES) mukaisia koulutuspäiviä (VESO-koulutus). Koulutuksen varsinaiseen opetusosuuteen kuluisi yksi VESO-koulutuspäivä ja verkkotehtävien tekemiseen opettajat voisivat käyttää esimerkiksi yhteissuunnitteluaikaa (YS-aika).

Suurin hyöty ehdotetusta mielenterveyden ensiapukoulutuksesta voisi olla murrosikään varttuville yläkoululaisille ja heidän opettajilleen. Koulutuksen toteuttamisessa voitaisi lähteä liikkeelle yhtenäiskoulujen opettajien kouluttamisesta ja hyvien kokemusten jälkeen edetä kaikkien opettajien kouluttamiseen.”

Kiitokset hyvästä vastauksesta viranhaltijoille. 💚

 

 

Aila Lind-Mäki