Karoliina Kaarivirta

Keravan Jänisvuoren ja Kaskelan metsät muodostavat kaupungin koillisosan viimeiset laajemmat yhtenäiset metsäalueet. Tuoreen Kaskelan yleissuunnitelman mukaan alueelle tulisi lähivuosina satoja uusia asukkaita. Alueen kaavoituksessa tulisi huomioida Keravan kaupunkistrategian pyrkimys olla monimuotoinen viherkaupunki sekä harkita tarkoin luonto- ja virkistysalueiden merkitystä alueen kokonaisilmeelle, houkuttelevuudelle ja pitovoimaisuudelle.

Luonnon monimuotoisuuden on todettu edistävän kansanterveyttä. Vihreät ympäristöt suojaavat monilta taudeilta ja monipuolinen luonto tukee ihmisen terveyttä kokonaisvaltaisesti. Metsä on kaikenikäisille kuntalaisille sopiva, ilmainen hyvinvointikeskus, jossa sienestetään, marjastetaan ja liikutaan omatoimisesti. Myös alueen oppilaitokset käyttävät metsiä luontokasvatukseen, liikuntaan ja retkeilyyn.

Mikäli Jänisvuorta ja Skogsterin metsää ei suojella, menetetään laajoja metsäalueita. Tämä huonontaa merkittävästi reitistöjä, luonnon monipuolisuutta ja sitä kautta alueen asukkaiden viihtyvyyttä ja hyvinvointia. Keravalla on useita esimerkkejä siitä, että asuintalokeskittymien ympärille on jätetty kohtalaisestikin metsää, mutta rakennetut polut eivät ole pystyneet ohjaamaan kulkemista; Ahkera käyttö on suuntautunut koko maastoon, joka on tallautunut ja lähes kaikki aluskasvillisuus on hävinnyt.

Jänisvuorella on vanhaa ja varttunutta sekametsää sekä paikoin runsaasti lahopuuta. Kasvi- ja eläinlajisto on monipuolinen: linnuista tavataan mm. vaarantuneita pyytä ja töyhtötiaista, ja alueella elää monia vanhaa metsää indikoivia sammal- ja kääpälajeja.

Jänisvuorella on tärkeä alue-ekologinen merkitys Haukkavuoren pienen luonnonsuojelualueen laajennuksena. Kaskelan eteläinen metsä (Skogster) on laajahko alue, jossa on monipuolista metsää ja runsaasti lahopuuta. Lajistoltaan metsä muistuttaa Jänisvuorta. Yhdessä Haukkavuoren ja Jänisvuoren kanssa Kaskelan eteläinen metsä muodostaa merkittävän vanhojen metsien verkoston.

Kallioisuutensa vuoksi alue soveltuu huonosti rakentamiseen. Alue on hyvin aktiivisessa virkistyskäytössä, ja sen säilyttäminen mahdollisimman luonnontilaisena edistäisi luonnon monimuotoisuuden lisäksi paikallisten asukkaiden hyvinvointia. Alueen luontoarvot voitaisiin turvata parhaiten laajan luonnonsuojelualueen perustamisella.

Esitämme, että Keravan kaupunki ryhtyisi toimiin metsien suojelemiseksi Keravan Jänisvuorella ja Kaskelan eteläisessä metsässä. Molempien alueiden luonto-, virkistys- ja maisema-arvot ovat huomattavan suuret, erityisesti Kaskelan, Etelä-Kaskelan, Päivölän ja Kuusisaaren asuinalueiden asukkaille. Skogsterin kaavassa suunnitellun asuinrakentamisen pitäisi keskittyä pääosin peltoalueille metsän sijaan.

Aloitteen on laatinut kaupunginvaltuutettumme Karoliina Kaarivirta.
Se jätetään käsittelyyn kaupunginvaltuustossa 7.2.22.